Investiţii în derulare

OBIECTIVELE ŞI ACŢIUNILE PROPUSE

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
• Optimizarea condiţiilor pentru sprijinirea activităţilor rentabile în zootehnie şi agricultură
• Asistenţa acordată fermierilor în vederea întocmirii de proiecte viabile pentru obţinerea de finanţare nerambursabilă pentru modernizarea exploataţiilor
• Susţinerea înfiinţării de asociaţii a producătorilor comunei
• Încurajarea şi sprijinirea parteneriatului public - privat în vederea înfiinţarii unor ferme agrozootehnice
• Implementarea tehnicilor agricole moderne şi performante prin perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale.

 

INFRASTRUCTURA ŞI MEDIU
• Modernizarea drumurilor comunale
• Realizarea de alei pietonale în comună
• Modernizarea sistemului rutier
• Construirea unui pod peste Valea Sălajului
• Realizarea reţelei de distribuţie de gaz metan în comună
• Realizarea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat
• Construirea reţelei de canalizare în comună
• Realizarea staţiei de epurare şi tratare a apelor reziduale
• Dotare cu utilaje şi echipamente pentru serviciul de gospodarire comunală şi salubritate
• Organizarea sistemului de colectare selective, a spaţiului de depozitare temporară , transportul şi dotarea cu echipamente de managementul deşeurilor
• Închiderea platformei de gunoi
• Lucrări de regularizare a râului Sălaj
• Montarea uunui post de transformare în comună
• Lucrări de reabilitare a reţelei de iluminat public în comună

 

ECONOMIC
• Sprijinirea firmelor locale prin asigurarea resurselor umane
• Susţinerea întreprinzatorilor străini care doresc să investească în zonă
• Valorificarea bunurilor şi serviciilor generate de capitalul natural din comună
• Încurajarea dezvoltării serviciilor din sectorul privat
• Sustinerea IMM-urilor
• Crearea cadrului prielnic pentru consultanţă în afaceri

 

SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
• Modernizarea şi dotare corespunzătoare a dispensarului uman din comună
• Sprijinirea financiară a şcolarilor care doresc obţinerea unei burse de studiu
• Construire unui complex social cu centru de zi

 

TURISM
• Construcţia unui complex turistic şi de agrement în comună


ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
• Lucrări de cadastru imobiliar intravilan şi extravilan, reactualizare PUG
• Dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă
• Lucrări de reabilitare şi masardare a sediului Primăriei
• Dotări ale administraţiei publice locale
• Cursuri de perfecţionare pentru angajaţii Primăriei
• Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale