Relieful şi vegetaţia

Clima
Clima este continentală moderată, cu veri foarte calde şi uscate, ploi nu prea abundente ce cad adeseori ca averse, ierni reci, uneori cu viscole puternice, cu frecvente perioade de încălzire care provoacă discontinuităţi repetate în stratul de zăpadă.
Temperatura medie anuală variază între de 8°C şi 9°C, în sezonul rece fiind de -2°C şi -3°C, iar în sezonul cald variază între 21 - 23 oC.
Preecipitaţiile atmosferice medii anuale prezintă valori cuprinse între 600 mm şi 800 mm.
 
Apa
Teritoriul comunei se încadrează în bazinul hidrografic al râului Sălaj, fiind afluent al răului Someş.
Râul Sălaj are punctul de vărsare la Sălsig şi traversează judeţele Sălaj şi Maramureş. Afluenţii de stânga ai răului Sălaj sunt: Mineu, Cioara, Căminul, Oarţa, Băseşti, Tămăşeşti, Urmeniş şi Asuaj, iar afluentul de dreapta Nadiş. Principalele localităţi traversate de răul Sălaj sunt Cehu Silvanei şi Sălsig.
 
Solul
În zona Sălăţig solul care predomină este cernoziomul, care favorizează culturile agricole.

Flora şi fauna
Vegetaţia spontană aparţine zonei pădurilor de gorun stejar, iar cea ierboasă aparţine păşunilor şi făneţelor. Vegetaţia spontană aparţine zonei pădurilor de gorun stejar, iar cea ierboasă aparţine păşunilor şi făneţelor.
Vegetaţia este reprezentată de următoarele plante: traista ciobanului, părul ursului, coada calului, coada şoricelului, ciuboţica cucului, piciorul cocoşului, sulfina, sânzeana, cimbrişorul, lumânărica, etc.
Fauna întâlnită în zonă este cea specifică zonei de pădure şi de luncă. Elementele faunistice mai răspândite sunt: mistreţul, căprioara, iepure, etc. În zonele cu pajişti secundare şi derivate apar mai frecvent iepurele şi vulpea. Păsările sunt prezente prin: fazan, piţigoi, mierla, ciocănitoarea, gaiţa.

Resurse
Resursele pe care se bazează potenţialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, produse animaliere şi vegetale).
 
Agricultura
Condiţiile geografice şi climatice deosebit de favorabile ale zonei şi suprafaţa de teren arabil mare au determinat locuitorii să practice o serie de activităţi predominant agricole cum ar fi: cultivarea plantelor şi creşterea animalelor.
 
Suprafața totală a unității administrativ teritoriale este de 5.768.11 ha din care intravilanul are o suprafață de 381 ha  și se prezintă pe localități după cum urmează:
  Satul   Suprafața totala HA   Intravilan HA
  Sălățig   757,11   70
  Bulgari   768   47
  Deja   1.115   56
  Mineu   1.698   122
  Notig   1.430   86
  TOTAL COMUNA   5.768,11 ha   381 ha 
                        
  CATEGORIA   SUPRAFAȚA HA 
  Arabil    2881 
  Păşune    1415 
  Fâneţe     204
  Vii     60 
  Livezi     10 
  Păduri     621 
  Luciu de apă     17 
  Teren Neproductiv     179 
  Teren agricol   5387
 
Producţia vegetală
În comuna Sălăţig predomină cultura de porumbul şi ovăz.
  CEREALE   SUPRAFEŢE CULTIVATE (HA) 
  PORUMB     360 
  OVĂZ     280 
  FLOAREA SOARELUI     150
  GRÂU     130 
  SECARĂ     50
  ORZ     15
  ORZOIICĂ   15

Zootehnie
Subventii pe specii si categorii.
• Bovine - 110.800 RON.
• Ovine si caprine - 21.560 RON.
• Albine - 3.720 RON.
CULTURA MARE. - subventie in baza O.U.G.65/2006.
• 96.52 ha - 14.478 RON.
 
Piscicultura
Zona este favorabilă pentru dezvoltarea pisciculturii, element ce ajuta şi la dezvoltarea serviciului turistic. Comuna este străbătută de râul Sălaj şi are posibilităţi pentru practicarea pescuiului sportiv pe lacul de acumulare permanent din Localitatea Sălăţig.