Analiza SWOT

Orice comună trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase. Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 5-7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii, analiza sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea documentului strategic.
Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validităţii ştiinţifice, implicarea comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului.
Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii.
Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats (riscuri).
Pentru a avea certitudine că politicile şi programele existente corespund necesităţilor de dezvoltare a comunei Sălăţig, în cadrul limitărilor impunse de resursele locale disponibile şi pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine politica de dezvoltare regională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2007-2013.
Punctele forte şi cele slabe sunt legate de comună şi de strategiile acesteia, şi de modul cum se compară cu concurenţa. Oportunităţile şi ameninţările vin dinspre mediul de piaţă şi din direcţia concurenţei; de regulă sunt factori asupra cărora zona în general nu are niciun control. Analiza SWOT ia în considerare organizarea aşezării, performanţele acesteia, produsele cheie şi pieţele strategice.
Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi realizarea de prezumţii (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoştinţe mai puţin detaliate. În urma acestei analize se poate decide dacă zona îşi poate îndeplini planul, şi în ce condiţii.
Unele "oportunităţi" şi "ameninţări" vor apărea din "punctele tari" şi "punctele slabe" ale comunei.
Ameninţările pot fi concrete sau potenţiale.
 
În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea la baza elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume:
1. Viaţa economică a comunei Sălăţig, trebuie revigorată şi dezvoltată în toate domeniile sale: agricultură, zootehnie, industrie, comerţ şi silvicultură.
Consilul Local va trebui să investească pentru revitalizarea vieţii economice a comunei, trebuie să fie prioritatea numarul unu, deoarece produce cele mai mari efecte benefice.
2. Infrastructura necesită îmbunătăţirii continuu, de aceea investiţiile trebuie făcute după anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii:
- siguranţa şi securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităţilor;
- raportul valoarea investiţiei/ efecte economico-financiare produse;
- raportul valoarea investiţiei/numărul beneficiarilor.
3. Conex factorului economic un alt punct important pentru creşterea atractivităţii comunei îl constituie facilităţile culturale şi de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea să le ofere comuna Sălăţig, astfel încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătăţit. Complementar acest lucru va creşte şi atractivitatea turistică a comunei.
 
1. AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
Puncte tari
• Specificul comunei este cel agricol având condiţii climatice favorabile;
• Existenţa condiţiilor şi tradiţiei pentru dezvoltarea activităţii zootehnice în comună;
• Forţă de muncă calificată în agricultură;
• Teren arabil în suprafaţă totală de 2881 ha;
• Zonă prielnică pentru dezvoltarea porumbului şi ovăzului;
• Fondul funciar al comunei Sălăţig este împărţit în: teren arabil 2881 ha, păşune 1415 ha, fâneţe 204 ha, vii 60 ha, livezi 10 ha, păduri 621 ha, luciu de apă 17 ha şi teren neproducti 179 ha;
• Efectivul de animale se prezintă astfel: 561 de capete de bovine, 2640 de capete de ovine, 132 de capete de caprine, 90 de capete de cabaline, 1260 de capete de porcine, 16000 de pasări, 380 de familii de albine şi 1200 de capete de iepuri de casă;
• Pomicultura este cea mai bine reprezentată prin 8 ha de pruni şi 2 ha de meri;
• Cultivarea viţei de vie pe face pe o suprafaţă de 60 ha;
• Cultivarea a 360 ha de porumb, a 280 ha ovăz, a 150 ha de floarea soarelui, 130 ha de grâu, a 50 ha de secară şi 30 ha orz şi orzoaică;
• Prezenţa fondurilor europene ce pot fi absorbite în vederea impulsionării afacerilor în agricultură.
Puncte slabe
• În sectoarele din agricultură utilarea tehnică este precară;
• Sistemul de colectare, prelucrare şi valorificare superioară a produselor specifice se face în cantităţi mici;
• Fondurile financiare insuficiente pentru modernizarea şi popularea infrastructurii zootehnice;
• Serviciile de consultanţă se confruntă cu numărul scăzut de specialişti;
• Proprietari de teren agricol cu parcele mici, de câteva ha, sunt în număr foarte mare;
• Centre de însămânţare artificială sunt inexistente;
• Temerile producatorilor în ceea ce priveşte piaţa de desfacere a produselor agro-alimentare din gospodărie;
• Utilaje agricole insuficiente pentru efectuarea la timp a lucrărilor agricole;
• Îmbătrânirea forţei de muncă în agricultură;
• Pensii mici pentru agricultori;
• Lipsa resurselor materiale care să faciliteze angajarea specialiştilor în agricultură în domeniul rural în stadiul actual (slaba eficienţă economică a exploatărilor agricole nu permite angajarea în totalitate a specialiştilor existenţi).
Oportunități
• Obţinerea produselor ecologice, ce pot fi exportate în condiţii deosebit de avantajoase;
• Facilităţi legislative privind arendarea suprafeţelor agricole;
• Posibilitatea înfiinţării unor ferme zootehnice;
• Existenţa unor asociaţii profesionale şi a unor organisme de sprijin a producătorilor;
• Accesarea fondurilor europene pentru finanţarea agriculturii;
• Existenţa cadrului legislativ pentru întemeierea şi dezvoltarea exploatărilor agricole;
Amenințări
• Numărul de concurenţi în creştere pentru produsele agroalimentare de pe piaţa Uniunii Europene;
• Absenţa unui cadru legal pentru protejarea producţiei agricole interne;
• Cadrul legislativ instabil;
• Slaba informare a producătorilor agricoli cu privire la normele europene;
• Resurse financiare reduse pentru finanţarea şi co-finanţarea proiectelor prin Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR si FEP;
• Cunoştinte sumare legate de elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate din Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR şi FEP;
• Eroziunea şi degradarea calităţii solurilor ce pot conduce la scăderea randamentului în agricultură;
• Frecvenţa ridicată a perioadelor secetoase în agricultură, cât şi riscul sporit de inundaţii;
• Parcul de utilaje agricole mic determină imposibilitatea încadrării în perioadele optime de executare a lucrărilor;
• Capacităţile reduse de prelucrare a producţiei vegetale ce pot determina pierderi în perioadele de vârf de producţie.
 
INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU
Puncte tari
• Localităţi aparţinătoare: Sălăţig (resedinţă administrativă), Bulgari, Deja, Mineu, Noţig;
• Oraşe importante apropiate: Cehu Silvaniei, Zalău şi Baia Mare;
• Reţea de electricitate la 98% din locuitorii comunei;
• Reţea de iluminat public la toate gospodăriile comunei;
• Reţea de telefonie fixă şi mobilă şi reţea de internet pe suprafaţa comunei;
• Existenţa unui dispensar şi a unui cabinet veterinar.

Puncte slabe
• Inexistenţa sistemului centralizat de apă;
• Nu există reţea de alimentare cu gaze în comună;
• Nu există serviciu propriu de salubritate fiind în curs de realizare;
• Inexistenţa sistemului de canalizare, a staţiei de epurare şi tratare a apelor uzate;
• Dotarea necorespunzătoare cu echipamente;
• Agenţii economici nu prea sunt interesaţi pentru protejarea mediului;
• Deversări necontrolate şi inexistenţa sistemului de canalizare conduc la poluarea apelor de suprafaţă şi subterane;
• Neexecutarea de lucrări de stabilizare în zonele ce prezintă pericole de inundaţie şi alunecări de teren;
• Educaţia ecologică superficială;
• Colectarea neselecţionată a deşeurilor, în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor.

Oportunități
• Modernizarea drumurilor comunale;
• Realizarea de alei pietonale în comună;
• Modernizarea sistemului rutier;
• Construirea unui pod peste Valea Sălajului;
• Realizarea reţelei de distribuţie de gaz metanîn comună;
• Realizarea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat;
• Construirea reţelei de canalizare în comună;
• Realizarea staţiei de epurare şi tratare a apelor reziduale;
• Dotare cu utilaje si echipamente pentru serviciul de gospodarire comunala si salubritate;
• Organizarea sistemului de colectare selective, a spaţiului de depozitare temporară , transportul şi dotarea cu echipamente de managementul deşeurilor;
• Închiderea platformei de gunoi;
• Lucrări de regularizare a râului Sălaj;
• Lucrările de cadastru imobiliar intravilan şi extravilan şi reactualizare PUG;
• Montarea unui post de transformare în comună;
• Lucrări de reabilitare a reţelei de iluminat public în comună;
• Dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă;
• Lucări de reabilitare şi masardare a sediului Primăriei;
• Dotări ale administraţiei publice locale;
• Cursuri de perfecţionare pentru angajaţii primăriei;
• Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale;
• Modernizarea şi dotare corespunzătoare a dispensarului uman din comună;
• Mărirea suportului financiar acordat de Uniunea Europeană prin Fonduri Structurale pentru finanţarea proiectelor de infrastructură şi mediu;
• Posibilitatea accesării unor programe de finanţare comunitare ale Uniunii Europene pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii în mediul rural, în special FEADR.
Amenințări
• Resurse financiare insuficiente pentru finanţarea şi co-finanţarea proiectelor finanţate prin fonduri europene;
• Cunoştinţe sumare legate de elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene;
• Informaţii sumare legate de normele europene de mediu în rândul IMM;
• Cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate din Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR si FEP, pentru proiecte de infrastructură şi mediu;
• Indiferenţa faţă de protecţia mediului.


ECONOMIC

Puncte tari
• Materii prime existente pentru industria alimentară: porumb, ovăz, floarea soarelui şi grâu, respectiv în cantităţi mai mici secară, orz şi orzoaică;
• Obţinerea produselor ecologice prin existenţa potenţialului;
• Productivitate bună a terenurilor agricole;
• Întreprinzători locali desfăşoară activităţi în domenii diverse, cum ar fi confecţii, agricol, zootehnic, cât şi în comerţ;
• Susţinerea serviciului centrului de consultanţă în comună;
• Preocuparea pentru introducerea tehnologiilor noi şi pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.
Puncte slabe
• Resurse financiare la nivel local insuficiente pentru susţinerea/promovarea unor investiţii;
• Folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate şi eficienţă economică scazută;
• Infrastructura deficitară de asistenţă pentru afaceri;
• Absenţa implementării sistemului de calitate în cadrul proceselor de producţie şi a produselor;
• Lipsa canalelor de colectare a produselor agricole;
• Informarea succintă cu privire la normele europene.
Oportunități
• Sprijinirea agenţilor economici din comună în direcţia accesării fondurilor europene utilizate pentru dezvoltarea capacităţilor de producţie a acestora;
• Sprijinirea producătorilor agricoli din localitate pentru accesarea fondurilor structurale, precum şi a subvenţiilor ce se acordă în temeiul actelor normative;
• Cartografierea parcelelor de terenuri agricole, identificarea acestora în teren în vederea completării titlurilor de propietate emise până în prezent fără evidenţierea parcelelor;
• Sprijinirea crescătorilor de animale, prin asocierea de profil, înfiinţată la nivelul comunei, pentru executarea lucrărilor de ameliorare şi îmbunătăţirii păşunii comunale, precum şi pentru accesarea subvenţilor ce se vor acorda în continuare.
Amenințări

• Legislaţia în continuă schimbare;
• Oferte de creditare greu accesibile (garanţii mari);
• Datorită infrastructurii sociale neadecvate, raportate la potenţialul comunei investitorii au un interes scăzut pentru începerea afacerilor în comună;
• Nivelul scazut al taxelor şi impozitelor locale;
• Rata ridicată a dobânzii la credite;
• Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă;
• Receptivitate şi flexibilitate scazută a populaţiei locale la cerinţele noi ale pieţei care determină în timp decalaje economice mari;
• Numărul în scădere a populaţiei active.

 

TURISM
Puncte tari
• În comună există ca puncte de atracţie: Bisericile monument istoric din localităţile - Sălăţig, Bulgari, Mineu, Noţig şi barajul de retenţie din localitatea Sălăţig;
• Existenţa în comună a unusprezece biserici creştine care deţin obiective culturale religioase cu potenţial turistic;
• Capacitate de dezvoltare a agroturismului.
Puncte slabe
• Resurse financiare insuficiente pentru investiţiile autohtone;
• Serviciile din domeniul turistic oferite sunt la o calitate scazută;
• Preocuparea populaţiei şi a autorităţilor locale pentru conservarea mediului nu este la nivel ridicat;
• Promovarea insuficientă a comunei pentru creşterea numărului de turişti pe teritoriul acesteia.
Oportunități
• Construcţia unui complex turistic şi de agrement în comună;
• Reabilitarea Bisericilor din comună;
• Încurajarea unor noi forme de turism (religios, rural, ecologic);
• Îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii fizice şi de utilităţi;
• Accesarea programelor de finanţare ale Uniunii Europene.
Amenințări
• Reacţia redusă a mediului local la schimbările şi provocările zilelor noastre, conducând la scăderea competitivităţii teritoriului comunei, în favoarea altor teritorii, considerate mai interesante de către turisti şi investitorii în turism;
• Promovarea insuficientă a zonei pentru atragerea turiştilor;
• Migrarea turistică către alte regiuni.
 
SOCIO- CULTURĂ ŞI SPORT
Puncte tari
• Existenţa în comună a cinci şcoli şi a cinci gradiniţe;
• Management şcolar adecvat în unităţile de învăţământ public;
• Existenta în comună a patru camine culturale.
Puncte slabe
• Populaţia şcolarizată în învăţământul primar şi învăţământul gimnazial în scădere datorită micşorării populaţiei;
• Gradul de acoperire relativ ridicat a posturilor didactice din şcoli cu cadre suplinitoare;
• Procentajul relativ ridicat de elevi şcolarizaţi în învăţământul cu clase simultane.
Oportunități
• Reabilirarea şi modernizarea şcolilor din comună;
• Construire grădiniţă în comună;
• Dotare cu mobilier a unităţilor de învăţământ;
• Amenajarea bazei sportive în comună;
• Construirea unei săli de sport în comună;
• Amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copiii comunei;
• Modernizarea căminelor culturale din comună.
Amenințări
• Reducerea populaţiei şcolare datorată declinului natalităţii;
• Tendinţa de reducere a exigenţei în procesul de evaluare didactică;
• Buget încă insuficient alocat învăţământului public generând fenomene de dotare materială la limita necesarului unităţilor sau recurgerea la finanţare paralelă prin aportul familiilor.

RESURSE UMANE - PIAŢA MUNCII
Puncte tari
• Populaţia comunei Sălăţig în număr de 3160 persoane;
• Populaţia aptă de muncă 1596 de persoane;
• Autorităţile publice locale dotate cu reţea de calculatoare, internet şi servicii gestionate cu sistem IT;
• Ospitalitatea recunoscută a locuitorilor;
• Rata infracţionalităţii extrem de redusă.
Puncte slabe 
• Capacitatea financiară relativ scazută a locuitorilor zonei;
• Adaptarea mai lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi provocările lumii actuale, în general, şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei profesionale, în special;
• Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi străinătate, mai cu seamă a celor cu pregătire profesională înaltă.
Oportunități
• Construire unui complex social cu centru de zi;
• Sprijinirea financiară a şcolarilor care doresc obţinerea unei burse de studiu;
• Exemple de succes ale unor localnici cu iniţiativă;
• Existenţa Strategiei Naţionale Antisărăcie;
• Grad relativ redus de inadaptare socială a locuitorilor comunei;
• Posibilitatea accesării unor programe de finanţare guvernamentale pentru reconversie profesională şi crearea de noi locuri de muncă pentru şomeri;
• Grad redus de ocupare profesională, deci potenţial important al forţei de muncă locale, la salarii competitive la nivel regional (faţă de polii de creştere);
• Fondurile comunitare puse la dispoziţie după ianuarie 2007 în domeniul social;
• Implicarea autorităţilor locale în problemele comunităţii.
Amenințări
• Ieşirea persoanelor calificate din viaţa activă, ceea ce duce la micşorarea numărului acestora;
• Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă;
• Majorarea numărului şomerilor în rândul tinerilor absolvenţi;
• Estomparea tradiţiilor locale, o dată cu trecerea timpului.